ARR MARR S.A. – AKREDYTOWANY OŚRODEK INNOWACJI MINISTERSTWA ROZWOJU

ARR MARR S.A. akredytowaną jednostką Ministerstwa Rozwoju

Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A. będąca Ośrodkiem Innowacji otrzymała w dniu 05.02.2016 r. akredytację Ministerstwa Rozwoju potwierdzającą nasz potencjał w zakresie świadczenia proinnowacyjnych usług doradczych dla sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Otrzymana akredytacja potwierdza status ARR MARR S.A. jako Ośrodka Innowacji, doświadczenie oraz jakość świadczonych usług doradczych proinnowacyjnych, a także daje możliwość ich kontynuowania w ramach programów bieżącej perspektywy finansowej.

Ośrodek innowacji jest szczególną formą Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB), której działalność wiąże się z:
• szeroką promocją i inkubacją innowacyjnej przedsiębiorczości,
• transferem technologii,
• dostarczaniem usług proinnowacyjnych,
• aktywizacją przedsiębiorczości akademickiej,
• pomocą w nawiązywaniu współpracy nauki z biznesem.

Usługa proinnowacyjna obejmuje:
• „usługi doradcze w zakresie innowacji” oznaczają doradztwo, pomoc i szkolenia w zakresie transferu wiedzy, nabywania i ochrony wartości niematerialnych i prawnych oraz korzystania z nich, korzystania z norm i regulacji, w których są one osadzone;
• „usługi wsparcia innowacji” oznaczają udostępnienie przestrzeni biurowej, banków danych, zasobów bibliotecznych, badań rynku, laboratoriów, znakowanie, testowanie i certyfikację jakości w celu opracowania bardziej efektywnych produktów procesów i usług.

System akredytacji został opracowany m.in. na potrzeby wdrażanego przez PARP Poddziałania 2.3.1 „Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP” Program Operacyjny Inteligentny Rozwój.
W ramach wyżej wymienionego poddziałania, od 4 listopada 2016 r. do 31 marca 2017 r. przedsiębiorcy mogą starać się o wsparcie w zakresie proinnowacyjnych usług doradczych, które są świadczone wyłącznie przez Akredytowane Ośrodki Innowacji.
Dofinansowane w ramach działania usługi proinnowacyjne mają przyczynić się do rozwoju przedsiębiorstwa poprzez opracowanie i wdrożenie innowacji produktowych lub procesowych o charakterze technologicznym oraz/lub metod marketingowych i/lub organizacyjnych.

ZAKRES USŁUG PROINNOWACYJNYCH

Usługi doradcze w zakresie innowacji:

wdrażanie innowacji:
o analiza alternatywnych ścieżek rozwoju,
o opracowanie szczegółowego modelu finansowego,
o identyfikacja możliwych do wdrożenia technologii,
o poszukiwanie i nawiązanie kontaktu z dostawcą technologii,
o wsparcie w opracowaniu dokumentacji funkcjonalnej,
o wsparcie w procesie negocjacji z dostawcą technologii,
o wsparcie w przygotowaniu umowy,
o opracowanie szczegółowego planu wdrożenia,
o analiza ryzyka wdrożenia,
o wsparcie we wdrożeniu rozwiązania.

badania i rozwój:
o analizy, ekspertyzy w zakresie prac badawczo-rozwojowych,
o wsparcie naukowe w zakresie opracowania nowych lub ulepszonych technologii, produktów lub usług.

projektowanie i wdrażanie:
o procesów produkcyjnych,
o maszyn, urządzeń, linii technologicznych,
o systemów sterowania,
o rozwiązań IT.

ochrona wartości niematerialnych i prawnych:
o badania patentowe,
o opisy wynalazków i wzorów użytkowych,
o dokumentacje zgłoszeniowe,
o zarządzanie własnością intelektualną.

ochrona środowiska:
o opracowanie dokumentacji w zakresie ochrony środowiska (pozwoleń, zgłoszeń, raportów itp.) niezbędnej do wdrożenia innowacji.

Usługi wsparcia innowacji:

Laboratorium Wzorcujące:
o wzorcowanie przyrządów suwmiarkowych, czujnikowych, mikrometrycznych, wzorców i sprawdzianów, kątomierzy itp.

Prototypownia:
o pomiary i skanowanie 3D,
o drukowanie 3D,
o pomiary maszyną współrzędnościową,
o obróbka skrawaniem w 5 osiach,
o pomiary chropowatości.

Inkubator Nowych Technologii:
o udostępnianie przestrzeni biurowych, produkcyjnych oraz sal konferencyjnych znajdujących się w Inkubatorze Nowych Technologii IN-TECH 1 i IN-TECH 2.

Usługi świadczone są zarówno przez członków zespołu, jak i dobranych wspólnie z Państwem ekspertów.

Zapraszamy do współpracy oraz wsparcia w pozyskaniu dofinansowania.Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A.
ul. Chopina 18, 39-300 Mielec


Zespół Transferu Technologii i Innowacji
Inkubator Nowych Technologii IN-TECH 1
ul. Wojska Polskiego 9/D2-213, 39-300 Mielec
e-mail: e-mail: proinnowacje@marr.com.pl

Michał Wielgos - kierownik
tel. 17 788 18 52, 797 600 315
e-mail: michal_wielgos@marr.com.pl

Ewa Górska
tel. 17 788 18 56, 797 600 319
e-mail: ewa_gorska@marr.com.pl

Cezary Mokrzysz
tel. 17 773 82 53, 797 600 307
e-mail: cezary_mokrzysz@marr.com.pl

Alina Stryjnik
tel. 17 773 82 54, 797 600 308
e-mail: alina_stryjnik@marr.com.pl

Jerzy Czerkies
tel. 17 788 18 58, 797 600 321
e-mail: jerzy_czerkies@marr.com.pl