Mielec: Dostawa materiałów szkoleniowych na zajęcia dla uczestników projektu Moja firma - moje miejsce pracy
Numer ogłoszenia: 74960 - 2014; data zamieszczenia: 06.03.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Rozwoju Regionalnego "MARR" S.A. , ul. Chopina 18, 39-300 Mielec, woj. podkarpackie, tel. 17 773 82 56, faks 17 788 32 62.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka akcyjna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa materiałów szkoleniowych na zajęcia dla uczestników projektu Moja firma - moje miejsce pracy.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie: 70 szt teczek o formacie A4, wykonanana z twardej tektury o grubości 2 mm, kolorowa oklejka, pokryta folią polipropylenową, wyklejka papierowa, szerokość grzbietu 40 mm, zamykana na zamek z tworzywa, wyposażona w rączkę z tworzywa w kolorach: 14 szt w kolorze czerwonym, 14 szt w kolorze czarnym, 14 szt w kolorze niebieskim, 14 szt w kolorze zielonym, 14 szt w kolorze żółtym 70 szt. długopisów metalowych, wkład wielopojemny, wymienny z nadrukiem logo UE, POKL (zgodny z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki),MARR (znaki graficzne zostaną dostarczone przez Zamawiającego), nadruk na 2 stronach długopisu po 2 znaki graficzne z jednej strony, 1 znak z drugiej strony, kolor nadruku: jeden kolor - CMYK, nadruk nieścieralny; 70 szt. notesów A4 w kratkę, po min. 30 kartek, z logo UE, POKL, ARR MARR S.A. (znaki graficzne zostaną dostarczone przez Zamawiającego), gramatura papieru min. 80 g/m2, kolor druku: wiele kolorów - CMYK; 70 szt podręczników: Tytuł: Jednoosobowa firma jak założyć i samodzielnie prowadzić jednoosobową działalnośc gospodarczą Autor: Danuta Młodzikowska, BJorn Lunden, Rok wydania 2014. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia książek nowych, pełnowartościowych w opakowaniach. Dostarczone książki mają być wolne od wad, nowe. Dostarczenie książek winno być zrealizowane przez Wykonawcę i na jego koszt. Wykonawca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć towar na czas przewozu. Dostawa oznacza dostarczenie przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego oraz ich wniesienie do miejsca wskazanego przez Zamawiającego..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.19.00.00-7, 22.11.00.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 10.04.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.marr.com.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A., ul. Chopina 18, 39-300 Mielec.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.03.2014 godzina 10:00, miejsce: Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A., ul. Chopina 18, 39-300 Mielec, Sekretariat, pok. nr 9.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Źródło finansowania: Projekt pn. Moja firma - moje miejsce pracy realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013. Numer i nazwa : Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Numer i nazwa Działania: Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie