DORADZTWO PROINNOWACYJNE DLA MŚP

ARR MARR S.A. akredytowaną jednostką Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii

W dniu 9 kwietnia 2018r. Minister Przedsiębiorczości i Technologii przedłużył Agencji Rozwoju Regionalnego MARR S.A., na kolejne dwa lata, akredytację Ośrodka Innowacji w ramach usług doradczych w zakresie innowacji oraz usług wsparcia innowacji.

Otrzymana akredytacja potwierdza nasze dotychczasowe doświadczenie w zakresie świadczenia usług doradczych proinnowacyjnych na rzecz przedsiębiorstw z sektora MSP, a także daje możliwość do ich kontynuowania w ramach programów bieżącej perspektywy finansowej.

Ośrodek innowacji jest szczególną formą Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB), której działalność wiąże się z:
• szeroką promocją i inkubacją innowacyjnej przedsiębiorczości,
• transferem technologii,
• dostarczaniem usług proinnowacyjnych,
• aktywizacją przedsiębiorczości akademickiej,
• pomocą w nawiązywaniu współpracy nauki z biznesem.

System akredytacji został opracowany m.in. na potrzeby wdrażanego przez PARP Poddziałania 2.3.1 „Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP” Program Operacyjny Inteligentny Rozwój. W ramach wyżej wymienionego poddziałania, przedsiębiorcy mogą uzyskać wsparcie w zakresie proinnowacyjnych usług doradczych, które są świadczone wyłącznie przez akredytowane ośrodki innowacji.
Dodatkowo dofinansowaniu w ramach projektu podlegać mogą koszty realizacji inwestycji związanej z wdrożeniem innowacji technologicznej (zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych).

• O dofinansowanie w ramach projektu mogą ubiegać się: mikro, mali lub średni przedsiębiorcy.
• Wysokość dofinansowania kosztów objętych projektem wynosi do 70% kosztów kwalifikowalnych.
• Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 50 000 zł.
• Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 1,5 mln zł (koszty usług proinnowacyjnych do 500 tys. zł, koszty realizacji inwestycji związanej z wdrożeniem innowacji do 1 mln zł).
• Aktualny nabór wniosków o dofinansowanie trwa do 25 października 2018r. i jest podzielony na tury.
• Pełna dokumentacja konkursowa znajduje się tutaj

Zapraszamy do współpracy oraz wsparcia w pozyskaniu dofinansowania.Kontakt
Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A.
ul. Chopina 18, 39-300 Mielec


Zespół Transferu Technologii i Innowacji
Inkubator Nowych Technologii IN-TECH 1
ul. Wojska Polskiego 9/D2-213, 39-300 Mielec
e-mail: e-mail: proinnowacje@marr.com.pl

Ewa Górska
tel. 797 600 319
e-mail: ewa_gorska@marr.com.pl

Cezary Mokrzysz
tel. 797 600 307
e-mail: cezary_mokrzysz@marr.com.pl

Alina Stryjnik
tel. 797 600 308
e-mail: alina_stryjnik@marr.com.pl