ŚWIADCZENIE USŁUG SYSTEMOWYCH KSU W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA

Informujemy, że 30.09.2014r. Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A. zakończyła realizację projektu 2.2.1 „Świadczenie usług systemowych KSU w zakresie ochrony środowiska” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
W związku z powyższym zapraszamy do skorzystania z odpłatnych usług audytu środowiskowego oraz opracowania sprawozdań i dokumentacji środowiskowej, niezbędnej do uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych.

Audyt środowiskowy - analiza działalności/dokumentacji przedsiębiorstwa pod kątem stopnia spełnienia wymogów prawnych w dziedzinie ochrony środowiska oraz wskazanie rekomendacji, które pozwolą przedsiębiorcy na unormowanie sytuacji prawnej.

Usługa dotyczy obszarów:
- gospodarki odpadami,
- emisji do powietrza,
- gospodarki wodno-ściekowej,
- wprowadzenia recyclingu oraz odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE),
- recyclingu substancji i preparatów chemicznych oraz substancji kontrolowanych,
- emisji hałasu,
oraz ogólnych wymagań prawnych z zakresu ochrony środowiska.

Ponadto oferujemy opracowanie:
- sprawozdań z zakresu ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów,
- sprawozdań z zakresu gospodarczego korzystania ze środowiska,

a także:
- pozwoleń na wytwarzanie odpadów,
- pozwoleń na emisję gazów i pyłów do powietrza/ zgłoszenia instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia,
- kart informacyjnych dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.Alina Stryjnik
tel. 797 600 308
e-mail: alina_stryjnik@marr.com.plInkubator Nowych Technologii In-Tech 1
ul. Wojska Polskiego 9
39-300 Mielec
pok. D213
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego