ZAKRES AUDYTU ŚRODOWISKOWEGO

Audyt środowiskowy polega na ocenie stanu faktycznego w przedsiębiorstwie w zakresie spełniania wymogów prawnych przewidzianych w Prawie Ochrony Środowiska. Audyt środowiskowy składa się z dwóch etapów, z czego pierwszy z nich obejmuje następujące obszary/zakresy:
Ogólne wymagania prawne
1. Analizę wymaganych dokumentów, tj.: analizę koniecznych do prowadzenia działalności gospodarczej uzgodnień, pozwoleń, podpisanych umów, zgłoszeń a także niezbędnej dokumentacji w zakresie ochrony środowiska, w tym wnoszenia opłat za korzystnie ze środowiska (analiza dokumentów związanych z obowiązkiem wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska za okres ostatnich 5 lat).
2. Przekazanie informacji na temat brakującej dokumentacji związanej z ochroną środowiska.
Gospodarkę odpadami
1. Analizę stosownych uzgodnień, ewidencji, tj. analizę prowadzonej w przedsiębiorstwie dokumentacji w zakresie konieczności posiadania wymaganych pozwoleń i zezwoleń z prowadzeniem gospodarki odpadami;
2. Ocenę stopnia realizacji w przedsiębiorstwie selektywnej zbiórki odpadów z podziałem na główne rodzaje odpadów.
3. Analizę dokumentacji związanej z odbiorem odpadów z przedsiębiorstwa.
4. Analizę dokumentacji pozwalającej na dopuszczenie składowania odpadów na danym rodzaju składowisku odpadów.
Emisję do powietrza
1. Określenie obowiązków przedsiębiorcy z zakresu emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych do powietrza;
2. Analizę prowadzonej w przedsiębiorstwie dokumentacji związanej z identyfikacją/ stwierdzenie występowania źródeł emisji oraz czynników wpływających na emisję;
3. Analizę przeprowadzonych dotychczas w firmie pomiarów pod kątem spełnienia wymogów ustawowych oraz z wcześniejszych decyzji.
Gospodarkę wodno-ściekową
1. Analizę działalności przedsiębiorstwa pod kątem konieczności posiadania pozwolenia wodno-prawnego;
2. Analizę działalności przedsiębiorstwa w celu ustalenia źródeł poboru wody oraz sposobu zrzutu ścieków;
3. Analizę przeprowadzonych w przedsiębiorstwie pomiarów jakości ścieków.
Recykling oraz odzysk opakowań i produktów
1. Określenie prawnych obowiązków związanych z wprowadzeniem na rynek opakowań oraz produktów, analizę działalności przedsiębiorstwa w celu ustalenia podlegania przepisom wynikającym z ustawy o obowiązkach przedsiębiorcy w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, ustawy o bateriach i akumulatorach;
2. Przegląd prowadzonej w przedsiębiorstwie dokumentacji związanej z ilością wprowadzonych na rynek opakowań oraz produktów, osiągniętych poziomach recyklingu i odzysku.
Wprowadzenie recyclingu oraz odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE)
1. Określenie prawnych obowiązków związanych z wprowadzeniem na rynek sprzętu elektrycznego i elektronicznego, analizę działalności przedsiębiorstwa w celu ustalenia podlegania przepisom wynikającym z ustawy o obowiązkach przedsiębiorcy w zakresie gospodarowania zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym , ustawy o bateriach i akumulatorach;
2. Przegląd prowadzonej w przedsiębiorstwie dokumentacji związanej z ilością wprowadzonych na rynek sprzętu elektrycznego i elektronicznego, osiągniętych poziomach recyklingu i odzysku.
Recycling substancji i preparatów chemicznych oraz substancji kontrolowanych
1. Analiza działalności przedsiębiorstwa pod kątem wymogów wynikających z rozporządzenia REACH;
2. Analiza działalności przedsiębiorstwa pod kątem wykorzystywania na terytorium Polski substancji i preparatów chemicznych oraz substancji kontrolowanych, analizę prowadzonej ewidencji substancji kontrolowanych, obowiązku przekazywania ewidencji wyspecjalizowanej jednostce.
Emisji hałasu obejmującej
1. Identyfikację/stwierdzenie występowania ewentualnych źródeł hałasu na terenie przedsiębiorstwa.
Pozostałej działalności wpływającej na środowisko, obejmującej
1. Sprawdzenie przez konsultanta spełniania wymogów POS i rozporządzeń w zakresie PCB, azbestu oraz zidentyfikowanie/stwierdzenie ewentualnego ich występowania na terenie zakładu
2. Wskazanie przedsiębiorcy jak prowadzona przez niego działalność może wpływać na zanieczyszczenie gleb, zidentyfikowanie/stwierdzenie występowania potencjalnych źródeł zanieczyszczeń oraz wykonania obowiązku ich rekultywacji.

Efektem końcowym audytu środowiskowego jest opracowanie Raportu, w którym zostaje określony stan faktyczny w przedsiębiorstwie w zakresie spełniania wymogów prawnych przewidzianych w POŚ. Ponadto, Raport będzie zawierał:
– rekomendacje dotyczące obszarów, w których były prowadzone prace;
– określenie kosztów wdrożenia tych rekomendacji;
– założenia co do oszczędności, jakie przynieść powinna każda z proponowanych rekomendacji.


ZAKRES WDRAŻANYCH REKOMENDACJI
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego