ZAKRES WDRAŻANYCH REKOMENDACJI

Drugim, dobrowolnym etapem audytu środowiskowego jest pomoc przy unormowaniu formalności wynikających z obowiązku przestrzegania POŚ, w tym pomoc przy wprowadzeniu brakującej dokumentacji, a także wsparcie doradcze przy wdrażaniu usprawnień rekomendowanych w raporcie z audytu.

W ramach danego etapu nastąpi:

W przypadku rekomendacji z audytu ogólnych wymagań prawnych:
1. Wprowadzenie niezbędnej dokumentacji związanej z wnoszeniem opłat za korzystanie ze środowiska oraz przygotowanie niezbędnych sprawozdań dotyczących wysokości należnych opłat za korzystanie ze środowiska, co pozwoli na uregulowanie wszystkich zaległych zobowiązań (za okres ostatnich 5 lat);
W przypadku rekomendacji z audytu w zakresie gospodarki odpadami:
1. Opracowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia na wytwarzanie, transport odpadów,
2. Zgłoszenia zmiany klasyfikacji odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne, zgłoszenia uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny.
3. Wprowadzenie w przedsiębiorstwie sposobów gospodarki odpadami pozwalających w głównej mierze na minimalizowanie powstawania odpadów u źródła;
4. Wprowadzenie w przedsiębiorstwie selektywnej zbiorki odpadów co pozwoli na zmniejszenie ilości odpadów trafiających na składowisko, zmniejszenie szkodliwości odpadów, a także pozyskiwanie surowców wtórnych;
5. Wskazanie rozwiązań technologicznych w zakresie gospodarki odpadami, które przedsiębiorca mógłby wprowadzić w swoim przedsiębiorstwie oraz poinformowanie że taką usługę świadczą ośrodki Krajowej Sieci Innowacji (KSI KSU);
6. Wsparcie merytoryczne przy przeprowadzeniu testów zgodności odpadów (testy te muszą przeprowadzić akredytowane laboratoria), które pozwolą na podjęcie decyzji o przeznaczeniu odpadów do składowania na odpowiednim składowisku (odpadów niebezpiecznych, obojętnych, innych niż niebezpieczne i obojętne).
W przypadku rekomendacji z audytu w zakresie emisji do powietrza:
1. Opracowanie dokumentacji koniecznej do zgłoszenia instalacji z której emisja nie wymaga pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza (wielkość i rodzaj emisji, opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji, opis czy stopień ograniczania jest zgodny z obowiązującymi przepisami) lub do otrzymania pozwolenia na emisję zanieczyszczeń do powietrza,
2. Wskazanie listy wymaganych do przeprowadzenia pomiarów emisji do powietrza oraz przy przeprowadzaniu pomiarów (pomiary te musi przeprowadzić akredytowana jednostka), pomoc przy wyborze akredytowanego laboratorium.
3. Rejestracja w Krajowym Ośrodku Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBIZE).
W przypadku rekomendacji z audytu w zakresie gospodarki wodno-ściekowej:
1. Wsparcie przy przygotowaniu dokumentacji niezbędnej do otrzymania pozwolenia wodno-prawnego (jeśli przedsiębiorca musi takie posiadać, wykonanie pozwolenia/operatu finansuje przedsiębiorca);
2. Wsparcie przy przeprowadzeniu koniecznych pomiarów jakości ścieków (pomiary te muszą być przeprowadzone przez akredytowane laboratoria).
W przypadku rekomendacji z audytu w zakresie recyklingu oraz odzysku opakowań i produktów:
1. Wdrożenie w przedsiębiorstwie rozwiązań, które przyczynia się prowadzenia gospodarki odpadami opakowaniowymi i produktowymi w taki sposób, aby osiągnąć wymagany przepisami prawa poziom odzysku i recyklingu;
2. Przygotowanie wymaganych prawem sprawozdań związanych z ewidencją masy wytworzonych, wywiezionych za granicę opakowań oraz rocznych sprawozdań o wysokości należnych opłat produktowych.
W przypadku rekomendacji z audytu recyclingu oraz odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE):
1. Wdrożenie w przedsiębiorstwie rozwiązań, które przyczynia się prowadzenia gospodarki odpadami sprzętu elektrycznego i elektronicznego w taki sposób, aby osiągnąć wymagany przepisami prawa poziom odzysku i recyklingu
W przypadku rekomendacji audytu substancji i preparatów chemicznych oraz substancji kontrolowanych:
1. Zaprowadzenie ewidencji dotyczącej rodzaju substancji kontrolowanej, jej nazwy chemicznej oraz handlowej, ilości używanej substancji kontrolowanej w poszczególnych miesiącach, źródeł pochodzenia substancji kontrolowanych, sposobów używania substancji kontrolowanych oraz opracowanie sprawozdań, które muszą być przekazywane jednostce prowadzącej ewidencję substancji kontrolowanych (Instytut Chemii Przemysłowej);
W przypadku rekomendacji z audytu emisji hałasu:
1. Wsparcie przy przygotowaniu przeprowadzenia ewentualnych koniecznych pomiarów hałasu (pomiar musi być dokonany przez akredytowane laboratorium) oraz przygotowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia na emitowanie hałasu;
W przypadku rekomendacji z audytu pozostałej działalności:
1. Pomoc w przygotowaniu wymaganej prawem dokumentacji związanej z obowiązkiem przekazywania marszałkowi województwa informacji o ilości i rodzaju posiadanych wyrobów zawierających azbest oraz o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystanie zostało zakończone oraz dokumentacji związanej z wykorzystywaniem PCB;
2. Pomoc przy wdrożeniu rozwiązań, które wyeliminują czynniki wpływające na zanieczyszczenie gleb.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego