Informacje o Funduszu

Fundusz Pożyczkowy udziela pożyczek inwestycyjnych i obrotowych. Wspiera sektor mikro, małych i średnich przedsiębiorstw inwestujących na terenie województwa podkarpackiego.
Fundusz Pożyczkowy powstał w 2003 roku i działa w strukturach Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Mielcu. Na naszej stronie znajdą Państwo informacje niezbędne do podjęcia właściwej decyzji dotyczącej finansowania swoich inwestycji.

Przed wypełnieniem wniosku pożyczkowego prosimy o kontakt z pracownikami Funduszu Pożyczkowego.
Środki przeznaczone na udzielanie pożyczek posiadają status środków publicznych i pochodzą ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa.
W przypadku ubiegania się o pożyczkę na finansowanie inwestycji na którą przedsiębiorca otrzymał dofinansowanie ze środków publicznych, prosimy o zapoznanie się z zapisami umowy o dofinansowanie na temat możliwości współfinansowania inwestycji ze środków publicznych.

Operacje polegające wyłącznie na przekazywaniu przedsiębiorstw bez elementu rozwoju lub przekazaniu działalności gospodarczej w ramach rodziny oraz „fuzje ”, „wykup menedżerski” i „skupienie udziałów przez kierownictwo” bądź „przekazanie w ramach rodziny” nie kwalifikują się do finansowania ze środków pożyczki.

Przypominamy:
Art. 22 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. nr 173 poz. 1807 ze zmianami), nakłada obowiązek rozliczeń za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy, w sytuacji gdy „jednorazowa wartość transakcji bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15000 zł (…)”.
Zgodnie z interpretacją Ministerstwa Gospodarki „pod pojęciem jednorazowa wartość transakcji należy rozumieć ogólną wartość należności lub zobowiązań określoną w umowie zawartej między przedsiębiorcami”.

Mając na uwadze powyższe:
• nie ma możliwości uznania płatności dokonanej gotówką między przedsiębiorcami za wydatek kwalifikowany jeżeli jej wartość przekracza równowartość 15.000 zł; dotyczy to również poszczególnych rat danej transakcji płaconych gotówką, jeżeli jednorazowa wartość transakcji w rozumieniu ustawy przekracza równowartość 15.000 zł, ponieważ ustawa zobowiązuje do płacenia za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy również w przypadku, gdy taka transakcja jest podzielona na raty.
• w przypadku, gdy wartość transakcji przekracza równowartość 15.000 zł i część wydatku została poniesiona przelewem, a część gotówką, to kwoty tych rat, które zostały zapłacone za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy, zostały dokonane zgodnie z obowiązkiem zawartym w art. 22 ustawy i można je uznać za poniesione prawidłowo, natomiast część należności opłacona gotówką nie będzie mogła zastać uznana za wydatek kwalifikowalny.

Kryteria oceny wniosku

W celu oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa i wyliczenia marży dokonywana jest analiza finansowa przedstawionych sprawozdań finansowych, ocena funkcjonowania przedsiębiorstwa i proponowanych zabezpieczeń spłaty pożyczki.
Wniosek oceniany jest w oparciu o przedstawione dane finansowe i opisowe. W ramach analizy finansowej oceniane są wskaźniki rentowności, płynności, sprawności działania, zadłużenia, pokrycia majątku i odsetek.
W zakresie funkcjonowania przedsiębiorstwa ocenie podlegają: jakość dostawców i odbiorców, opis rynku, ocena branży, opis majątku, historia funkcjonowania, obsługa dotychczasowego zadłużenia oraz doświadczenie kierownictwa.
Ocenie podlegają proponowane przez klienta zabezpieczenia: hipoteka, poręczenie wekslowe, weksel in blanco, przewłaszczenie, zastaw rejestrowy, blokada środków, poręczenie wg prawa cywilnego.

Do zadań Zespołu należy:

• przyjmowanie wniosków o udzielenie pożyczki;
• analiza formalna i merytoryczna wniosków
o udzielenie pożyczki;
• obsługa udzielonych pożyczek;
• windykacja;
• współpraca z instytucjami finansowymi udzielającymi pożyczek i kredytów;
• inicjowanie działań mających na celu promocję działalności pożyczkowej;
• opracowywanie strategii rozwoju funduszu.


Mapka

Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A.
ul. Chopina 18
39-300 Mielec