Kontrast

Czcionka

Zarząd Agencji Rozwoju Regionalnego MARR S.A. działając na podstawie art. 395 § 1 ksh, art. 399 § 1
ksh, art. 402 § 3 ksh i § 20 pkt 2 Statutu Spółki, zwołuje w dniu 16 kwietnia 2024r. o godz. 11.00
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Mielcu przy ulicy
Chopina 18.

W dniu Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółki przedłoży w siedzibie Spółki listę uprawnionych do
uczestnictwa w walnym zgromadzeniu zgodnie z art. 30091 ksh, zawierającą nazwiska i imiona albo firmy
(nazwy) uprawnionych, ich adresy do doręczeń albo adresy do doręczeń elektronicznych lub adresy
poczty elektronicznej, liczbę, serie, numery i rodzaj akcji oraz liczbę przysługujących im głosów.

Porządek obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Agencji Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A. w Mielcu
Zarząd Spółki Agencja Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A. w Mielcu na podstawie art. 395 § 1 art.
402 § 3 ksh i § 20 Statutu Spółki zwołuje na dzień 16 kwietnia 2024r. na godz. 11 Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy Agencji Rozwoju Regionalnego MARR S.A., które odbędzie się w budynku Agencji przy ul. Chopina 18 w Mielcu, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do
  podejmowania uchwał.
 4. Wybór Protokolanta Zgromadzenia.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności wyboru Komisji Skrutacyjnej.
 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
 8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023 wraz ze Sprawozdaniem z daty
  15.03.2024r. niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok
  1. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023.
 9. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok
  obrotowy 2023, sprawozdania Zarządu z działalności w roku obrotowym 2023 i wniosku Zarządu
  co do podziału zysku za rok obrotowy 2023r.
 10. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady za rok obrotowy 2023r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
  1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok
   obrotowy 2023.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2023.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Prezesa Zarządu Łukasza Gajdowskiego
  z wykonania obowiązków w okresie 01.01.2023r. – 31.12.2023r.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wiceprezesa Zarządu Antoniego Górskiego
  z wykonania obowiązków w okresie 01.01.2023r. – 31.12.2023r.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla aktualnych Członków Rady Nadzorczej
  z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.
 16. Wolne wnioski
 17. Zamknięcie obrad.
Skip to content