Kontrast

Czcionka

Klauzura informacyjna MARR S.A.

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Agencję Rozwoju Regionalnego „MARR’ SA w Mielcu

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agencja Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A. ul. Chopina 18, 39-300 Mielec. (nr tel. 17 773 82 56, adres e-mail: marr@marr.com.pl).
W „MARR” S.A. wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@marr.com.pl


„MARR” S.A. przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji zadań pracodawcy, na podstawie przepisów prawa, w tym Kodeksu Pracy, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 oraz stosownych przepisów wykonawczych.
W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane tylko uprawnionym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych w uzasadnionych przypadkach na podstawie odpowiednich przepisów prawa albo umowy.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej przez „MARR” S.A. przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
W związku z przetwarzaniem przez „MARR” S.A., Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:

Skip to content