Kontrast

Czcionka

NABÓR ZAKOŃCZONY

Informujemy, iż Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A. jako Partner Konsorcjum Agencji Rozwoju Regionalnego MARR S.A. i Biłgorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w dniu 1 października 2020 roku podpisała Umowę Operacyjną z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na łączną kwotę 20 mln zł mającą na celu udzielanie Pożyczek Płynnościowych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 na region lubelski.
Pożyczka Płynnościowa POIR przeznaczona jest na wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu województwa lubelskiego w celu zapewnienia finansowania płynnościowego w związku z negatywnymi konsekwencjami spowodowanymi epidemią COVID-19.

Podstawowe warunki udzielania wsparcia:
KWOTA POŻYCZKI: maksymalna kwota pożyczki dostępna dla pojedynczego przedsiębiorstwa wynosi 15 mln złotych – ostateczną decyzję o wysokości pożyczki podejmuje Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A.
OKRES SPŁATY: do 72 miesięcy
KARENCJA: do 6 miesięcy od dnia uruchomienia pożyczki
OPROCENTOWANIE: pożyczka jest połączona z dotacją na pokrycie odsetek umownych, co oznacza, że przedsiębiorca będzie musiał zwrócić jedynie pożyczony kapitał, bez odsetek oraz dodatkowych kosztów
WKŁAD WŁASNY – Brak
PROWIZJA – Brak
Maksymalna wysokość pożyczki w przypadku konkretnej firmy nie może przekraczać:
1. dwukrotności rocznych kosztów wynagrodzeń wypłaconych przez Pożyczkobiorcę oraz kosztów personelu pracującego na terenie jego przedsiębiorstwa, ale otrzymującego wynagrodzenie od podwykonawców, za rok 2019 lub za ostatni rok, za który dostępne są dane; w przypadku przedsiębiorstw utworzonych w dniu 1 stycznia 2019 r. lub po tym dniu maksymalna kwota pożyczki nie może przekroczyć rocznych kosztów wynagrodzeń szacowanych na okres pierwszych dwóch lat działalności; albo
2. 25% łącznego obrotu Pożyczkobiorcy w 2019 r.; albo
3. jeżeli przemawia za tym interes społeczny lub ważny interes przedsiębiorcy i w oparciu o oświadczenie przedsiębiorcy o zapotrzebowaniu na płynność finansową, poparte odpowiednim uzasadnieniem, kwota główna pożyczki może zostać zwiększona w celu pokrycia zapotrzebowania na płynność finansową od dnia udzielenia pomocy przez najbliższe 18 miesięcy, przy czym ostateczna decyzja o wysokości udzielonej Pożyczki należy do ARR MARR S.A.
Przeznaczenie pożyczki:
Pożyczkę można przeznaczyć na pokrycie wydatków bieżących, obrotowych przedsiębiorstwa, w tym np.:
• wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US) oraz koszty personelu pracującego na terenie firmy, ale formalnie na liście płac podwykonawców,
• zobowiązania publiczno-prawne Pożyczkobiorcy,
• spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp.,
• zatowarowanie, półprodukty itp.,
• inne wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania Pożyczkobiorcy,
• bieżące raty kredytów, pożyczek lub leasingu, pod warunkiem że udzielony kredyt, pożyczka czy leasing nie pochodzi ze środków EFSI, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej (bieżąca rata z terminem spłaty między 1.02.2020 r. a ostatnim dniem okresu wydatkowania Pożyczki),
• wydatki inwestycyjne niezbędne do utrzymania płynności (max. 20% wartości pożyczki).
Rozliczenie pożyczki:
Wydatkowanie środków z pożyczki musi nastąpić w terminie do 180 dni od dnia wypłaty całkowitej kwoty pożyczki, przy czym termin 180 dni określa datę do której mogą być wystawiane dokumenty potwierdzające wydatkowanie środków. W uzasadnionych przypadkach Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A. może zaakceptować wydłużenie tego terminu maksymalnie o kolejne 90 dni na wniosek Pożyczkobiorcy.
Informacje na temat projektu i jego zasad:
Agencja Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A. w Mielcu – Pośrednik Finansowy w województwie lubelskim
ul. Chopina 18, 39-300 Mielec
Zespół Funduszu Pożyczkowego:
797 600 322
797 600 332
797 600 328
797 600 314

 

Skip to content