Kontrast

Czcionka

NABÓR ZAKOŃCZONY

Instrument finansowy „Pożyczka płynnościowa POIR” jest nakierowany na łagodzenie bezpośrednich lub pośrednich skutków sytuacji gospodarczej związanej z pandemią COVID-19 lub rosyjską agresją wobec Ukrainy, z przeznaczeniem na wsparcie MŚP prowadzącym działalność gospodarczą na terenie województwa podkarpackiego.

1.16_I_02.2023 wzór rozliczenie pożyczki_POIR_VI

Informacja o naborze wniosków:
Nabór wniosków na pożyczkę płynnościową POIR rozpocznie się 17 kwietnia 2023 roku o godz. 8.00 i potrwa nie krócej niż 3 dni robocze.
Szczegółowe zasady udzielania pożyczek zostaną określone w Regulaminie oraz w Karcie Produktu Pożyczka Płynnościowa POIR.
Kwalifikowane przedsiębiorstwa:
mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów załącznika nr I Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, które m.in.:
• wykażą, że przedsiębiorstwo spełnia co najmniej jeden z warunków:
1. konsekwencje epidemii COVID-19 w istotny sposób spowodowały (historycznie lub na moment składania wniosku o pożyczkę) problemy przedsiębiorcy z płynnością lub uprawdopodobnią ryzyko wystąpienia takiej sytuacji w najbliższej przyszłości, lub
2. w okresie od 24.02.2022 r. zaczęło doświadczać problemów z płynnością w związku z sytuacją gospodarczą spowodowaną skutkami agresji Rosji na Ukrainę, i są one odczuwalne wg. stanu na dzień złożenia wniosku o pożyczkę, lub
3. dotkliwie odczuły wzrosty kosztów produkcji / kosztów bieżącej działalności w związku ze wzrostem cen energii lub surowców (m.in. gazu ziemnego, ropy naftowej, węgla kamiennego, zbóż), i są one odczuwalne według stanu na dzień złożenia wniosku o pożyczkę, lub
4. negatywne konsekwencje sytuacji gospodarczej wywołanej pandemią COVID-19 lub agresją Rosji na Ukrainę, spowodowały konieczność pozyskania finansowania do realizacji inwestycji mających na celu odbudowę lub rozwój prowadzonej działalności gospodarczej, lub zmianę dotychczasowego modelu biznesowego, lub wspierających przejście na gospodarkę niskoemisyjną.
• prowadzą działalność gospodarczą na terenie województwa podkarpackiego,
• najpóźniej w dniu złożenia wniosku o pożyczkę posiadają na terenie województwa podkarpackiego siedzibę lub oddział, zgodnie z wpisem do KRS albo stałe lub dodatkowe stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej, zgodnie z wpisem do CEIDG.
Przeznaczenie finansowania:
• wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US) oraz koszty personelu pracującego na terenie firmy, ale formalnie na liście płac podwykonawców,
• zobowiązania publiczno-prawne wnioskodawcy,
• spłata zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury, w tym kosztów leasingu, najmu długoterminowego itp.,
• zatowarowanie, półprodukty itp.,
• inne wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania wnioskodawcy,
• wydatki inwestycyjne (do 40% całkowitych wydatków Jednostkowej Pożyczki) np.:
1. mające na celu rozwój produktów i procesów w przedsiębiorstwach lub zmianę modelu biznesowego,
2. wydatki inwestycyjne wspierające przejście na gospodarkę niskoemisyjną poprzez inwestycje mające na celu poprawę efektywności energetycznej oraz korzystania z odnawialnych źródeł energii.
Wydatki finansowane ze środków pożyczki muszą mieć status wydatków nieopłaconych na dzień złożenia wniosku o pożyczkę, z uwzględnieniem specyfiki wydatku.
Rozliczenie pożyczki:
Wydatkowanie środków z pożyczki musi nastąpić w terminie do 180 dni od dnia wypłaty całkowitej kwoty pożyczki jednak nie później niż w terminie do 31.12.2023 r.
Podstawowe warunki udzielania wsparcia:
KWOTA POŻYCZKI: Co do zasady wartość pożyczki udzielonej jednemu przedsiębiorcy nie może przekroczyć 1 mln zł. Wartość pożyczki może zostać zwiększona do 1,5 mln zł, jeżeli udział wydatków inwestycyjnych wspierających przejście na gospodarkę niskoemisyjną poprzez inwestycje mające na celu poprawę efektywności energetycznej oraz korzystania z odnawialnych źródeł energii wyniesie min. 30% wartości pożyczki.
OKRES SPŁATY: do 72 miesięcy
KARENCJA: do 6 miesięcy od dnia uruchomienia pożyczki
WKŁAD WŁASNY – Brak
PROWIZJA – Brak
OPROCENTOWANIE:
1. na warunkach korzystniejszych niż rynkowe zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 8 września 2022 r. w sprawie udzielania pomocy w formie dotacji lub pożyczki ze środków programów operacyjnych na lata 2014‒2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy, przy czym oprocentowanie pożyczki jest stałe w całym okresie jej obowiązywania i ustalone jest w wysokości 0%.
2. na warunkach korzystniejszych niż rynkowe zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis, o których mowa w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis, przy czym oprocentowanie Jednostkowej Pożyczki jest stałe w całym okresie jej obowiązywania i ustalone jest w wysokości 0%.
3. na warunkach rynkowych, według stopy referencyjnej obliczanej przy zastosowaniu obowiązującej stopy bazowej oraz marży ustalonej w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14 z 19.1.2008 r. lub komunikatu zastępującego) oraz po przeprowadzeniu analizy ryzyka niespłacenia zaciągniętego przez przedsiębiorcę zobowiązania na podstawie wdrożonej i akceptowanej w sektorze finansowym metodologii wyznaczania współczynnika ryzyka.
Informacje na temat projektu i jego zasad:
Agencja Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A. w Mielcu – Pośrednik Finansowy w województwie podkarpackim
ul. Chopina 18, 39-300 Mielec
Zespół Funduszu Pożyczkowego:
797 600 328
721 104 044
797 600 316
797 600 322
797 600 332
797 600 317
797 600 314

 

Skip to content