Kontrast

Czcionka

 

 

 

Projekt pt. „Nowoczesne kompetencje w subregionie tarnobrzeskim” realizowany jest przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. na podstawie umowy nr FEPK.07.09-IP.01-0013/23-00 z dnia 02.11.2023 r. zawartej z Województwem Podkarpackim – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie.

 

Projekt realizowany i współfinansowany ze środków Europejski Fundusz Społeczny Plus w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, Priorytet 7 FEPK.07 „Kapitał ludzki gotowy do zmian”, działanie FEPK.07.09 „Rozwój kwalifikacji i kompetencji kadr”.

 

 

Dofinansowanie do usług rozwojowych, w tym m.in. do szkoleń, kursów zawodowych, studiów podyplomowych dostępnych w Bazie Usług Rozwojowych.
https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/

 

 

Grupa docelowa:

 

Grupę docelową stanowią mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz pracodawcy nie będący przedsiębiorcami, posiadające/y swoją siedzibę, oddział lub miejsce wykonywania działalności gospodarczej na obszarze subregionu tarnobrzeskiego woj. podkarpackiego tj. miasta Tarnobrzeg lub powiatów tarnobrzeskiego, kolbuszowskiego, stalowowolskiego, mieleckiego, niżańskiego.

Oddział, siedziba lub miejsce wykonywania działalności gospodarczej muszą być wpisane we właściwym rejestrze lub ewidencji przez co najmniej 90 dni licząc do dnia złożenia formularza zgłoszeniowego (za wyjątkiem podmiotów nowopowstałych).
Projekt zakłada skorzystanie z usług rozwojowych przez co najmniej 438 firm sektora MSP oraz pracodawców w tym 1516 ich pracowników w okresie do 31.12.2026 r.

 

Cel projektu:

 

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji, kompetencji zawodowych 1289 pracowników z subregionu tarnobrzeskiego województwa podkarpackiego w terminie do 31.12.2026 r. poprzez dofinansowanie do usług rozwojowych za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych, zgodnie ze zidentyfikowanymi potrzebami pracowników, w tym również wymagające aktualizacji kompetencji i uwzględniające transformację ekologiczną i cyfrową, zwłaszcza u starszych pracowników, w celu zatrzymania ich na rynku pracy, ułatwieniu przeprowadzenia procesów restrukturyzacji bądź zapobiegawczo, przeciw wystąpieniu sytuacjom kryzysowym.

 

Okres realizacji projektu: 01.01.2024-31.12.2026
Wartość ogółem projektu: 17 944 421,00 zł

Dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej: 12 195 751,00 zł

 

Projekt zakłada preferencje na etapie rekrutacji dla Przedsiębiorcy/Pracodawcy:

 

  • delegującego do udziału w Projekcie min. jednego pracownika w wieku 55 lat lub więcej,
  • delegującego do udziału w Projekcie min. jedną kobietę,
  • delegującego do udziału w Projekcie min. jednego pracownika na usługi rozwojowe w zakresie umiejętności „zielonych”,
  • delegującego do udziału w Projekcie min. jednego pracownika na usługi rozwojowe w zakresie umiejętności cyfrowych,
  • ubiegającego się o wsparcie na usługę rozwojową kończą się nabyciem lub potwierdzenia kwalifikacji, o których mowa w art. 2, pkt 8 Ustawy z dnia 22.15.2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji oraz posiadającym nadany kod kwalifikacji
    oraz
  • przedsiębiorcy posiadającego siedzibę lub oddział albo miejsce wykonywania działalności gospodarczej na obszarze miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze z subregionu tarnobrzeskiego tj. miasta: Mielec, Nisko, Stalowa Wola, Tarnobrzeg,
    lub przedsiębiorcy posiadającego siedzibę lub oddział albo miejsce wykonywania działalności gospodarczej na obszarze objętym Inicjatywą Czwórmiasto w subregionie tarnobrzeskim tj. gmina i miasto Nisko, miasto Stalowa Wola, miasto Tarnobrzeg.

 

 

Limity dofinansowania:

 

 

Projekt przewiduje wyższe o 10% dofinansowanie usług rozwojowych w przypadku:
• Kończących się nabyciem lub potwierdzeniem kwalifikacji, o których mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 22.12.15 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji oraz posiadającym nadany kod kwalifikacji.

 

Etapy ubiegania się o dofinansowanie na usługę rozwojową:
1. Rejestracja Przedsiębiorcy/Pracodawcy i ich pracowników w Bazie Usług.
2. Złożenie przez Przedsiębiorcę/Pracodawcę dokumentów rekrutacyjnych poprzez elektroniczny system składania dokumentów SOPLIN 2.0 https://soplin2.marr.com.pl/ .
3. Podpisanie przez Przedsiębiorcę/Pracodawcę umowy o dofinansowanie usługi rozwojowej.
4. Zapis delegowanych pracowników na usługę rozwojową w Bazie Usług Rozwojowych z wykorzystaniem nadanego ID wsparcia.
5. Udział pracowników Przedsiębiorcy/Pracodawcy w usłudze rozwojowej.
6. Zapłata przez Przedsiębiorcę/Pracodawcę za usługę rozwojową.
7. Wypełnienie przez Przedsiębiorcę/Pracodawcę i ich pracowników uczestniczących w usłudze ankiety w BUR oceniającej usługę.
8. Złożenie przez Przedsiębiorcę/Pracodawcę dokumentów rozliczeniowych dotyczących usługi rozwojowej poprzez elektroniczny system składania dokumentów SOPLIN 2.0 https://soplin2.marr.com.pl/ .
9. Wypłata dofinansowania na rachunek bankowy Przedsiębiorcy/Pracodawcy.

 

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Skip to content