Kontrast

Czcionka

NABÓR ZAKOŃCZONY

 

Podstawowe warunki udzielania wsparcia:
• kwota pożyczki do 500 000 złotych w ramach komponentu standardowego
• powyżej 500 000 złotych do 1 000 000 złotych w ramach komponentu innowacyjnego
• KOMPONENT STANDARDOWY, KOMPONENT INNOWACYJNY:
· oprocentowanie na warunkach korzystniejszych niż rynkowe – 1,905%
· oprocentowanie na warunkach rynkowych według stopy referencyjnej – od 8,62%
• okres spłaty:
· do 96 miesięcy w ramach komponentu standardowego
· do 120 miesięcy w ramach komponentu innowacyjnego
• karencja w spłacie: do 6 miesięcy od dnia uruchomienia pożyczki albo 3 miesiące w każdym 12-miesięcznym okresie spłaty
• brak prowizji za udzielenie pożyczki
• przeznaczenie pożyczki:
· komponent standardowy – m.in.: środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, kapitał obrotowy do wysokości 50% pożyczki.
· komponent innowacyjny – zakup wyłącznie nowych środków trwałych
• wkład własny MŚP nie jest wymagany.

 

„Instrument Finansowy – Pożyczka Standardowa – Innowacyjna jest finansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.
Celem Projektu jest ułatwienie mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom z terenu województwa podkarpackiego, dostępu do kapitału zewnętrznego w formie pożyczek preferencyjnych na rozwój działalności gospodarczej.

Wartość realizowanego projektu: 227 860 631,36 zł, w tym:
· 85% stanowi Wkład Funduszy Europejskich: 193 681 536.65 zł
· 10% stanowi Wkład krajowy z Budżetu Państwa: 22 786 063,14 zł.

Bank Gospodarstwa Krajowego pełni rolę Menadżera Funduszu Funduszy.
Agencja Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A. pełni rolę Pośrednika Finansowego.

 

Rozliczenie pożyczki 

Wzór – rozliczenie pożyczki – plik do pobrania

Skip to content