Kontrast

Czcionka

NABÓR ZAKOŃCZONY

Pożyczki dla osób nieposiadających zatrudnienia, biernych zawodowo lub pracujących w wieku 30 lat i więcej, zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na terenie woj. podkarpackiego.

Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w ramach zawartych z BGK Umów Operacyjnych nr 2/RPPK/12319/2020/III/DPE/248 oraz nr 2/RPPK/12319/2020/V/DPE/249 realizuje zadania wdrożenia i zarządzania Instrumentem Finansowym – Mikropożyczka utworzonym ze środków wkładu Funduszu Funduszy oraz wkładu ARR MARR S.A. w ramach Działania 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez pożyczki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Przeznaczenie pożyczki:
W ramach pożyczki finansowane będą wydatki związane z rozpoczynaniem działalności gospodarczej przez Ostatecznego Odbiorcę, który skorzystał z pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej finansowanej w ramach Działania 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez pożyczki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Kto może ubiegać się o pożyczkę?
Ostatecznymi Odbiorcami Mikropożyczki mogą być wyłącznie osoby bezrobotne, bierne zawodowo lub pracujące w wieku 30 lat i więcej (od dnia 30 urodzin) zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, w tym:
1. osoby w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby w wieku 50 lat i więcej, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach, kobiety,
2. osoby ubogie pracujące,
3. osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujące w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają 120% wysokości minimalnego wynagrodzenia,
4. rolnicy i członkowie ich rodzin – osoby posiadające nieruchomość rolną lub członkowie ich rodzin podlegający ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, którzy chcą odejść z rolnictwa,
5. reemigranci,
6. imigranci.

„Instrument Finansowy – Mikropożyczka jest finansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020”.

Wartość realizowanego projektu w ramach Umowy Operacyjnej nr 2/RPPK/12319/2020/III/DPE/248: 2 391 304,35 zł.
Wkład Funduszu Funduszy: 2 200 000,00 zł na udzielenie co najmniej 42 Jednostkowych Pożyczek w tym 21 dla osób pozostających bez pracy i 21 dla osób pracujących.
Wartość realizowanego projektu w ramach Umowy Operacyjnej nr 2/RPPK/12319/2020/V/DPE/249: 1 956 521,74 zł.
Wkład Funduszu Funduszy: 1 800 000,00 zł na udzielenie co najmniej 34 Jednostkowych Pożyczek w tym 17 dla osób pozostających bez pracy i 17 dla osób pracujących.
Bank Gospodarstwa Krajowego pełni rolę Menadżera Funduszu Funduszy.
Agencja Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A. pełni rolę Pośrednika Finansowego.

Informacje na temat projektu i jego zasad można uzyskać:
• osobiście w siedzibie Agencji Rozwoju Regionalnego MARR S.A. przy ul. Chopina 18, 39-300 Mielec
• kontaktując się z Zespołem Funduszu Pożyczkowego: www.marr.com.pl/kontakt.html
• w Punktach Obsługi zlokalizowanych na terenie województwa podkarpackiego

Zachęcamy do zapoznania się z opisem Projektu na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego: www.bgk.pl

 

Rozliczenie pożyczki 

Wzór – rozliczenie pożyczki – plik do pobrania

Skip to content