Kontrast

Czcionka

NABÓR ZAKOŃCZONY

 

Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w ramach zawartych z BGK Umów Operacyjnych nr 2/RPPK/6820/2020/IV/DIF/300 oraz nr 2/RPPK/6820/2020/VII/DIF/303 realizuje zadania wdrożenia i zarządzania Instrumentem Finansowym – Pożyczka Płynnościowa finansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.

Pożyczka Płynnościowa przeznaczona jest na wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu województwa podkarpackiego w celu zapewnienia finansowania płynnościowego w związku z negatywnymi konsekwencjami spowodowanymi epidemią COVID-19.

Celem Projektu jest ułatwienie mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom z terenu województwa podkarpackiego pozyskanie finansowania płynnościowego w związku negatywnymi konsekwencjami spowodowanymi epidemią COVID-19.

 

Podstawowe warunki udzielania wsparcia:
KWOTA POŻYCZKI: do 600 000 złotych
OKRES SPŁATY: do 72 miesięcy
KARENCJA STANDARDOWA: do 6 miesięcy od dnia uruchomienia pożyczki
OPROCENTOWANIE:
• na warunkach korzystniejszych niż rynkowe (zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis) – 0%

WKŁAD WŁASNY – Brak
PROWIZJA – Brak
Przeznaczenie pożyczki:
W ramach Pożyczki finansowane będą wydatki związane z utrzymaniem bieżącej działalności firmy i zapewnieniem jej płynności finansowej, pod warunkiem, że finansowaniu nie będą podlegały zobowiązania dla których termin zapadalności przypadł przed 1 lutym 2020r. Środki z Pożyczki mogą zostać przeznaczone na wydatki bieżące, obrotowe, w tym np.:
• wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US),
• zobowiązania publiczno-prawne Ostatecznego Odbiorcy (wykluczone w przypadku pożyczki udzielanej na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis tj. z oprocentowaniem 0%),
• spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp.,
• zatowarowanie, półprodukty itp.,
• wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania Odbiorcy.

Wnioski o udzielenie Pożyczki Płynnościowej przyjmowane będą w trybie ciągłym, do wyczerpania środków.

„Instrument Finansowy – Pożyczka Płynnościowa jest finansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.

Celem Projektu jest ułatwienie mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom z terenu województwa podkarpackiego pozyskanie finansowania płynnościowego w związku negatywnymi konsekwencjami spowodowanymi epidemią COVID-19.

Bank Gospodarstwa Krajowego przeznaczył na realizację Instrumentu Finansowego kwotę 195 000 000,00 zł.
W ramach Umowy Operacyjnej nr 2/RPPK/6820/2020/IV/DIF/300 Pośrednik Finansowy otrzymał 28 000 000,00 z na wsparcie co najmniej 60 przedsiębiorstw z sektora MŚP.
W ramach Umowy Operacyjnej nr 2/RPPK/6820/2020/VII/DIF/303 Pośrednik Finansowy otrzymał 42 000 000,00 z na wsparcie co najmniej 91 przedsiębiorstw z sektora MŚP.

 

Bank Gospodarstwa Krajowego pełni rolę Menadżera Funduszu Funduszy.
Agencja Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A. pełni rolę Pośrednika Finansowego.

Informacje na temat projektu i jego zasad można uzyskać:
• osobiście w siedzibie Agencji Rozwoju Regionalnego MARR S.A. przy ul. Chopina 18, 39-300 Mielec
• kontaktując się z Zespołem Funduszu Pożyczkowego: www.marr.com.pl
• w Punktach Obsługi zlokalizowanych na terenie województwa podkarpackiego

Zachęcamy do zapoznania się z opisem Projektu na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego: www.bgk.pl

 

Rozliczenie pożyczki

Wzór – rozliczenie pożyczki – plik do pobrania

Skip to content