Kontrast

Czcionka

NABÓR ZAKOŃCZONY

Z przyjemnością informujemy, że Agencja Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A. rozpoczęła w dniu 03 stycznia 2020r. realizację nowego produktu „Pożyczka szerokopasmowa” w ramach którego, finansowane będą inwestycje realizowane na terytorium RP polegające na wsparciu mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw telekomunikacyjnych oraz JST. Wymienione podmioty mogą ubiegać się o udzielenie przez MARR S.A. pożyczki szerokopasmowej inwestycyjnej oraz pożyczki szerokopasmowej płynnościowej (w przypadku pożyczki szerokopasmowej płynnościowej uprawnione są wyłącznie przedsiębiorstwa telekomunikacyjne z sektora MŚP).
Pożyczki przeznaczone są na finansowanie realizacji przedsięwzięć zgodnych z celem działania 1.1. PO PC „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” tj. o parametrach co najmniej 30 Mb/s.

 

Wyłączenia w udzielaniu wsparcia:
• środki z pożyczek nie mogą nakładać się z finansowaniem wydatków pokrytych uprzednio ze środków EFSI, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej
• prefinansowanie wydatków na które otrzymano dofinansowanie w formie dotacji lub pomocy zwrotnej
• finansowanie VAT od wydatków kwalifikowalnych w ramach dotacji
• refinansowanie inwestycji, które zostały fizycznie ukończone lub w pełni zrealizowanie przed złożeniem wniosku
• refinansowanie jakichkolwiek pożyczek, kredytów lub rat leasingowych
• dokonywanie spłat zobowiązań publiczno-prawnych Ostatecznego Odbiorcy
• finansowanie wydatków niezwiązanych bezpośrednio z Celem przedsięwzięcia
• finansowanie wynagrodzeń
Dodatkowe warunki finansowania:
• środki z pożyczki muszą zostać udokumentowane w postaci przedstawionych faktur lub równoważnych dokumentów księgowych
• pożyczka może zostać uruchomiona jednorazowo, w formie bezpośrednich płatności na rzecz dostawców na podstawie przedłożonych faktur lub w formie zaliczek na rzecz Pożyczkobiorcy
• możliwa jest refundacja poniesionych wydatków, z wyłączeniem wydatków, które Inwestor zobowiązany jest ponieść w ramach wkładu własnego lub nie są wydatkami kwalifikowalnymi lub nie zostały przewidziane w budżecie Projektu lub zostały poniesione poza okresem kwalifikowalności jak również w ocenie PF wydatkowane zostały w sposób nieefektywny lub nieracjonalny

„Instrument Finansowy – Pożyczka” realizowany w ramach Projektu pn. Wdrożenie instrumentów finansowych w ramach osi priorytetowej I ”Powszechny dostęp do szybkiego internetu” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa.
Oś priorytetowa: I. Powszechny dostęp do szybkiego internetu.
Działanie: 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach.
Tytuł projektu: Wdrożenie instrumentów finansowych w ramach osi priorytetowej I „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Całkowita wartość projektu: 686 859 760,81 zł , w tym:
Wartość środków UE: 581 907 589,36 zł ,
Wartość środków prywatnych: 104 952 171,45 zł.

Bank Gospodarstwa Krajowego pełni rolę Menadżera Funduszu Funduszy.
Agencja Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A. pełni rolę Pośrednika Finansowego.

Informacje na temat projektu i jego zasad:
Agencja Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A. w Mielcu – Pośrednik Finansowy
ul. Chopina 18, 39-300 Mielec
Zespół Funduszu Pożyczkowego:
Tel. 797 600 328
797 600 322
797 600 314
797 600 332

Zachęcamy do zapoznania się z opisem Projektu na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego: www.bgk.pl

 

ROZLICZENIE POŻYCZKI

Wzór rozliczenie pożyczki – plik do pobrania

 

 

Skip to content